Inženýrská geodézie


Pro každou stavbu musí být vytvořené podklady, musí být vytyčena a musí být zkontrolována správnost provedení. Nejen touto problematikou se zabývá inženýrská geodezie.

Nabízíme vám služby od rekognoskace terénu a přípravy geodetických podkladů až po zaměření skutečného provedení a případné měření posunů a deformací.Co je to inženýrská geodezie?

  • Inženýrskou geodezií rozumíme souhrn geodetických metod, spojených s plánováním, projektováním, vytyčováním, zaměřováním a sledováním stavebních objektů a technologických zařízení.
  • Inženýrská geodezie je samostatným oborem, protože je v ní větší důraz na přesnost a používají se v ní jiné měřické postupy.


Tvorba geodetických podkladů

 = polohopisné a výškopisné zaměření

Je dílo obsahující zaměření polohopisu i výškopisu dle skutečnosti v dané lokalitě, které následně slouží například při projektování stavby na konkrétní místo.

Na místě se zaměří stavební objekty, zpevněné i nezpevněné komunikace a vše podstatné, co se v okolí nachází.

Výsledkem je polohopisný a výškopisný plán, který se předává v digitální i analogové formě objednavateli.


Vytyčení a zaměření inženýrských sítí

= vytyčení přeložek, přípojek, ...

Před zahájením každé stavby je nutné zjistit průběh inženýrských sítí (voda, elektřina, plyn, kanalizace, ...) tak, aby byla lokalita připravena k stavební činnosti.

Po následné realizaci nového položení inženýrských sítí na staveništi, je důležité je přesně zaměřit a vyhotovit kompletní dokumentaci.


Vytyčení stavebních objektů

Vytyčení stavby je přenesení projektu (plánované stavby) do terénu (na pozemek) tak, aby stavitel s jistotou věděl kde stavbu má postavit.

Plánovanou stavbu je potřeba nejprve vytyčit před zahájením výkopových prací a výstavby, aby nedošlo ke například k stavbě na cizím pozemku a poté na ,,ostro'', přesně na místo kde se bude stavět (popřípadě na lavičky).


Zaměření a výpočty kubatur

Hlavním cílem výpočtu kubatur je zjistit, kolik materiálu bylo v určité oblasti odtěženo či navezeno a zda tento objem odpovídá očekávání nebo údajům uvedeným v projektu. 

Kubatura je tedy dána rozdílem objemů ze dvou etap měření nebo rozdílem mezi měřením a projektovanou hodnotou. 

Je možné vypočítat, kolik materiálu je nutné odtěžit, abychom se dostali do požadované výšky, nebo rovinu, ve které se výkopy rovnají násypům (aby se minimalizoval přesun materiálu).


Zaměření skutečného provedení

Dokončený stavební objekt se musí zkontrolovat, jestli je postaven v souladu s projektem a musí se vytvořit příslušná dokumentace.

Dále je nutné vyznačit dokončený stavební objekt do katastru nemovitostí. více zdeSledování posunů a deformací

Po dokončení některých stavebních objektů, například mostů nebo výškových budov, nebo v oblastech s nestabilním podložím je vhodné v určitých intervalech měřit posuny a deformace.

Pomocí těchto měření se zjistí zda a o kolik se stavební objekt pohybuje a může se včas zabránit jeho zřícení.

Pokud vás něco z výše zmíněného zaujalo, nebo máte konkrétní požadavek, neváhejte nás kontaktovat.