Katastr nemovitostí


Naší hlavní náplní je tvorba geometrických plánů, například pro vyznačení budovy v katastru, vyznačení věcného břemene, rozdělení pozemku, vytyčení hranic pozemku.

Za mnoho let v tomto oboru jsme nasbírali nemalé množství zkušeností a na základě vašich potřeb pro vás vymyslíme to nejlepší řešení.Co je to geometrický plán ? 

 • Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listiny, podle které má být proveden zápis do katastru.
 • Také je nedílnou součástí smluv darovacích, směnných a kupních.
 • Musí být vyhotoven na základě zeměměřických činností.
 • Pomocí geometrického plánu (a jeho náležitostí) se doplňuje katastrální mapa.
 • Opačným postupem než doplnění katastrálních map je vytyčení hranic pozemků. 
Pozor !
 • Podle katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. § 37 odst. 1 d) má povinnost vlastník nemovitosti a jiní oprávnění ohlásit katastrálnímu úřadu změnu údajů v katastru týkající se jejich nemovitosti, a to do 30 dnů ode dne vzniku.  
 • Pokud tuto povinnost nesplní lze uložit pokutu až ve výši 50 000 Kč. Vyznačení budovy v katastru

V katastru se evidují budovy spojené se zemí pevným základem, a to budovy, kterým se přiděluje popisné nebo evidenční číslo. 

Dále také budovy, kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje a které nejsou příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele.  

Geometrický plán pro vyznačení budovy v Kn


Postup prací při vytyčení hranice pozemku

 • Příprava aktuálních a historických podkladů a informací o průběhu hranice z archivu katastrálního úřadu
 • Zaměření identických bodů mezi skutečností a katastrální mapou.  

Vytyčení hranic pozemků 

Vytyčování hranic pozemků je zeměměřickou činností, při které se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru o jejich geometrickém a polohovém určení. 

 • Transformace katastrální mapy na zaměřenou skutečnost. 
 • Doručení pozvánky k vytyčení všem dotčeným (sousedním) vlastníkům.
 • Vytyčení hranic za účasti vlastníků.
 • Zaslání dokumentace o vytyčení hranice všem dotčeným vlastníkům a předání dokumentace KP.

Rozdělení pozemku

Za účelem rozdělení pozemku je třeba vyhotovit geometrický plán jako technický podklad pro zápis práv do katastru nemovitostí. 

Další nutnou přílohou je souhlas stavebního úřadu s dělením pozemku. 
Proto doporučujeme nejprve  konzultovat Váš záměr s územně příslušným stavebním úřadem. 

Geometrický plán pro rozdělení pozemku


Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene

Vyznačení věcného břemene

Geometrický plán na vyznačení věcného břemene se vyhotovuje pouze tehdy, když věcným břemenem nemá být dotčen celý pozemek, ale jen jeho část vymezená geometrickým plánem. 

Druh věcného břemene může být např.: právo chůze, průjezdu, vstupu a vjezdu na pozemek za účelem např. údržby, doživotního bydlení v objektu apod.

Pokud vás něco z výše zmíněného zaujalo, nebo máte konkrétní požadavek, neváhejte nás kontaktovat.