Důlní měřictví


Nabízíme komplexní služby v oblasti důlního geodezieNaše společnost je držitelem oprávnění k hornické činnosti, v rozsahu důlně měřická činnost. Zajišťujeme komplexní servis v oblasti důlně měřické činnosti v rámci hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, dle zákona ČNR č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Jsme schopni v krátké době zajistit digitalizaci mapových podkladů, zabezpečení měřické dokumentace, vytvořit a spravovat digitální mapu, pravidelně doplňovat postupy těžby a vést evidenci bloků zásob s potřebnými výpočty kubatur.Hlavní důlní měřič je fyzická osoba splňující odbornou kvalifikaci, způsobilá provádět a řídit důlně měřickou činnost, odpovědná za správnost a úplnost vyhotovené důlně měřické dokumentace a její odborné vedení. 

.

Hlavní činnosti prováděné hlavním důlním měřičem

  • Kontrola správnosti a úplnosti důlně-měřické dokumentace.
  • Koordinace prací při výpočtu zásob nerostných surovin.
  • Provádění nejsložitějších měřických prací při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
  • Řízení a odborné vedení důlně měřické dokumentace.
  • Spolupráce při navrhování konstrukcí ochranných pilířů jam, chráněných objektů apod.

Důlně měřická dokumentace

Důlně měřická dokumentace musí zahrnovat zejména údaje o ložisku, všechna důlní díla, odvaly, výsypky a odkaliště, jakož i povrchovou situaci v rozsahu celého dobývacího prostoru.
Je-li možno očekávat vzhledem k úložním poměrům ložiska účinky dobývání i mimo hranice dobývacího prostoru, musí důlně měřická dokumentace obsahovat povrchovou situaci i v dosahu těchto účinků.

Při hornické činnosti je organizace povinna vést, včas doplňovat a uchovávat důlně měřickou dokumentaci.


Zaměření a výpočty kubatur

Hlavním cílem výpočtu kubatur je zjistit, kolik materiálu bylo v určité oblasti odtěženo či navezeno a zda tento objem odpovídá očekávání nebo údajům uvedeným v projektu.

Kubatura je tedy dána rozdílem objemů ze dvou etap měření nebo rozdílem mezi měřením a projektovanou hodnotou.

Vypočítá se tedy objem vytěženého materiálu, nebo objem materiálu který je ještě k odtěžení.


Monitoring pohybů a přetváření terénu a objektů

Dlouhodobým pozorováním je možné přibližně stanovit jakou rychlostí postupuje těžba a jak dlouho bude trvat odtěžení zbytku zdroje.
To to je vhodné vědět při plánování postupu těžby a vybírání nové lokality. 

Také můžeme monitorovat přetváření terénu a dopady na krajinný ráz.

Pokud vás něco z výše zmíněného zaujalo, nebo máte konkrétní požadavek, neváhejte nás kontaktovat.