Zaměření a výpočty kubatur

Hlavním cílem výpočtu kubatur je zjistit, kolik materiálu bylo v určité oblasti odtěženo či navezeno a zda tento objem odpovídá očekávání nebo údajům uvedeným v projektu. Kubatura je tedy dána rozdílem objemů ze dvou etap měření nebo rozdílem mezi měřením a projektovanou hodnotou. 

Hlavní oblasti využití výpočtu kubatur

  • zemní práce
  • skládkové hospodářství
  • přesun hmot
  • povrchová a podzemní těžba