Vyznačení věcného břemene

Geometrický plán na vyznačení věcného břemene se vyhotovuje pouze tehdy, když věcným břemenem nemá být dotčen celý pozemek, ale jen jeho část vymezená geometrickým plánem. Druh věcného břemene může být např.: právo chůze, průjezdu, vstupu a vjezdu na pozemek za účelem údržby a opravy, braní vody ze studny, doživotního bydlení v objektu apod.