Vyznačení budovy v katastru


Budovou se rozumí nadzemní stavba, která je prostorově umístěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. V katastru se evidují budovy spojené se zemí pevným základem, a to budovy, kterým se přiděluje popisné nebo evidenční číslo, nebo budovy, kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje a které nejsou příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele. Jako vlastník nově evidované stavby se do katastru zapisuje vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena, pokud není listinou prokázáno, že vlastníkem je jiná osoba. Jako způsob využití nově evidované stavby se zapíše účel, ke kterému je stavba podle kolaudačního souhlasu nebo oznámení stavebeníka užívána v souladu s právními předpisy.