Rozdělení pozemku


Za účelem rozdělení pozemku je třeba vyhotovit geometrický plán jako technický podklad pro zápis práv do katastru nemovitostí. GP je neoddělitelnou přílohou smlouvy (darovací, směnná, kupní), na základě které má být proveden zápis práv do katastru nemovitostí. Další nutnou přílohou je souhlas stavebního úřadu s dělením pozemku. Proto je vhodné, dříve než vyhotovíme geometrický plán, konzultovat Váš záměr s územně příslušným stavebním úřadem.